Меню Затваряне

Визия за децата
март-октомври 2023

“all education is political; teaching is never a neutral act” 

Пауло Фрейре,
Pedagogy of the Oppressed (1986: 19)

“Childhood does not exist, we create it as a society, as a public subject. It is a social, political, and historical construction.”

Карлина Риналди

Отправяме покана за участие към интелектуалци, писатели — хора на изкуството, които имат изявен глас по темите на детството; както и към учители в различни образователни пространства, които могат да проведат дискусии с деца от всички възрасти по въпросите на изследването. Ако принадлежите към някоя от тези групи, можете да се свържете с нас за насоки за участие.

“Визия за децата” е публичен документ, който проследява демократичните нагласи в местните общности, за да формулира осъзната и споделена посока за развитието и образованието на децата в България. Процесът по създаването на визията е прозрачен, демократичен и трансдисциплинарен — свързва децата с историята, културата, обществото и политиката в страната. Проучваме какви са демократичните гледни точки сред обществото по отношение на децата, превръщаме ги в предмет на обсъждане и сравнение със съществуващите практики и норми, изолираме ключови ценности и ги поставяме в центъра на бъдещи политики, касаещи детството.

“Визия за децата” задава три ключови въпроса: 

  • Какви са децата?
  • Как учат?
  • Какви условия/среда им осигуряваме, за да се развиват?

…и прилага три подхода, за да събере отговори от всички ангажирани страни:

  • Локални събития  — 10 градски работилници за идеи
  • Приобщаване на партньори (детски градини, училища, занимални, семейства…), чрез които да бъдат получени отговори от деца в различни възрастови групи (3-12г)
  • Изпращане на въпросите по имейл до видни интелектуалци и представители на културния сектор 

Следвайки посока от периферията към столицата, физическите събития “Визия за децата” са безплатни и публично обявени в социалните мрежи, така че всеки заинтересован да може да се включи. Хората са поканени да се регистрират за участие в техния град между март и октомври 2023, като посочат към коя от определените фокус групи принадлежат. Информацията за събитията се обявява своевременно на фейсбук страницата на Калейдоскоп.

Методологията на обработване на резултатите се фокусира върху следните крайни цели:

  • Да формулираме основни ценности на българското общество, които образователната система следва да развива цялостно, систематично, от долу нагоре (от ранното детство към следващите образователни етапи) и равномерно сред всички български деца.

  • Да формулираме принципи на действие, които имат силата да разгръщат тези ценности и да ги пренасят от едно поколение в следващото през образователната система.

  • Да формулираме демократично изготвена, чрез широк публичен дискурс и средствата на диалога с различни общности и всички заинтересовани страни, визия за децата, която да залегне в основата на бъдещи документи и законопроекти, касаещи подобряване живота и образованието на децата в България.

  • Да направим видими съществуващи противоречия и конфликти между визия и ценности, от една страна, и от друга – концепции и практики на сегашната образователна система; както и да отворим потенциал за разрешаването им.